Points du Vaisseau gouverneur

Points du Vaisseau gouverneur

Classé dans : Soin

Afficher le contenu de la planche

Groupe     (1) 长强 Cháng qiáng
     (2) 腰俞 Yāo shū
     (3) 腰阳关 Yāo yáng guān
     (4) 命门 Mìng mén
     (5) 悬枢 Xuán shū
     (6) 脊中 Jì zhōng
     (7) 中枢 Zhōng shū
     (8) 筋缩 Jīn suò
     (9) 至阳 Zhì yáng
     (10) 灵台 Líng tái
     (11) 神道 Shén dào
     (12) 身柱 Shēn zhù
     (13) 陶道 Táo dào
     (14) 大椎 Dà zhuī
     (15) 哑门 Yǎ mén
     (16) 风府 Fēng fǔ
     (17) 脑户 Nǎo hù
     (18) 强间 Qiáng jiān
     (19) 后顶 Hòu dǐng
     (20) 百会 Bǎi huì
     (21) 前顶 Qián dǐng
     (22) 囟会 Xìng huì
     (23) 上星 Shàng xīng
     (24) 神庭 Shén tíng
     (25) 素髎 Sù liáo
     (26) 水沟 Shuǐ gōu
     (27) 兑端 Duì duān
     (28) 龈交 Yín jiāo

Biomètre partagé par leeacoccinea, le 26/04/2019 - licence CC0

 Détail du biomètreL'application est utilisable principalement sur PC,
Vous pouvez essayer le mode paysage
Merci de nous soutenir pour améliorer l'application.